Begroting Oudewater 2022

Ondanks tekorten op begroting vertrouwen in de toekomst

De concept begroting van de gemeente Oudewater is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze toont voor 2022 een net sluitende begroting gevolgd door forse tekorten in de jaren daarna. Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst.

In de huidige programmabegroting zijn de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven (Kadernota van 15 juli jl.) meegenomen. Het gaat dan om een pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen, maar ook het verwerken van het bedrag dat de gemeente van het Rijk krijgt. In deze begroting is voor de grootste ambities van het college ruimte gevonden: woningbouw, realisatie van een nieuw zwembad en verbouwing van De Klepper tot huiskamer van de stad.

Ondanks de oplopende tekorten heeft het college van burgemeester en wethouders vertrouwen in de toekomst. Er is namelijk een aantal meevallers te verwachten. Recente doorrekening van de bijdragen van het Rijk uit het Gemeentefonds laten voor de jaren 2022 t/m 2025 een veel gunstiger beeld zien. Daarnaast zijn we er in geslaagd de uitgaven in de jeugdzorg na flinke stijgingen weer terug te verlagen . Kortom er is ‘licht aan het einde van de tunnel’.

De prognoses zijn zoveel gunstiger dat het college verwacht 2022 uiteindelijk af te kunnen sluiten met een positief saldo van 600.000 euro. Wethouder financie?n Bas Lont wil dat bedrag terug laten vloeien in de algemene reserves: “De reserves zijn te laag gezien de risico’s . We moeten ervoor zorgen dat Oudewater wat meer vet op de botten krijgt om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Dan houden we Oudewater ook voor de toekomst gezond”. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, dan stelt het college voor de OZB te verhogen om voorzieningen te behouden.

Op basis van de veel gunstiger vooruitzichten meent het college van burgemeester en wethouders dat fors snijden in de voorzieningen van de stad op dit moment niet wenselijk is, ook al ziet de formele begroting er op dit moment slecht uit. Een stad met voorzieningen als een bibliotheek, een zwembad, en sportaccommodaties blijft een fijne plek om te wonen, te werken en te recree?ren. Bas Lont: “Ik hoop dat de raad onze financie?le visie op de toekomst deelt en de reserves aanvult, en het voorzieningenniveau in Oudewater in stand houdt”.

De gemeenteraad buigt zich in de vergadering van 11 november over de aangeboden begroting.

Bent u gei?nteresseerd in de volledige begroting? Dan kunt u deze inzien via: oudewater.begrotingsapp.nl

Bron: Gemeente Oudewater

Geef een antwoord